Tin Tức

energy is fundamental to human beings

5/5 - (1 bình chọn)

NỘI DUNG CHÍNH CÓ TRONG BÀI VIẾT

energy is fundamental to human beings especially

Energy is fundamental to human beings, especially to poor people – the one- third of humanity that does not have modern energy supplies like electricity, with which their life could be improve.
Many people who live in countryside have to gather fuel wood. This takes a lot of time. Moreover, it causes indoor air pollution because of heavy smoke. For many people living in rural areas in developing countries of the world, biogas is the large energy resources available and costs almost nothing. The main use of biogas is for cooking and heating. As biogas is smoke-free, it helps solve the problem of indoor air pollution. Moreover, plant waste and animal manure cost almost nothing.
The tendency to use renewable energy sources is on the increase when non-renewable ones are running out. In the near, people in the developing countries may use wind or sea waves as the environment-friendly energy sources.

Bản dịch nghĩa đoạn văn: Năng lượng là cơ bản đối với con người, đặc biệt là đối với những người nghèo – một phần ba nhân loại không có nguồn cung cấp năng lượng hiện đại như điện, nhờ đó cuộc sống của họ có thể được cải thiện.
Nhiều người dân quê phải đi lấy củi. Điều này mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa, nó gây ô nhiễm không khí trong nhà vì khói nhiều. Đối với nhiều người sống ở các vùng nông thôn ở các nước đang phát triển trên thế giới, khí sinh học là nguồn năng lượng lớn sẵn có và hầu như không tốn kém. Công dụng chính của khí sinh học là để đun nấu và sưởi ấm. Vì khí sinh học không khói, nó giúp giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí trong nhà. Hơn nữa, chất thải thực vật và phân gia súc hầu như không tốn kém gì.
Xu hướng sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo đang gia tăng khi các nguồn năng lượng không thể tái tạo đang dần cạn kiệt. Trong tương lai gần, người dân các nước đang phát triển có thể sử dụng gió hoặc sóng biển làm nguồn năng lượng thân thiện với môi trường.

Câu hỏi số 1: What is the role of energy to human beings? (Nêu vai trò của năng lượng đối với con người?)

Đáp án A. unimportant (Dịch nghĩa: không quan trọng)

Đáp án B. unnecessary (Dịch nghĩa: không cần thiết)

Đáp án C. necessary (Dịch nghĩa: Cần thiết)

Đáp án D. fundamental (Dịch nghĩa: Cơ bản)

Câu hỏi số 2: What do poor people in countryside do to have energy? (Người nghèo ở nông thôn làm gì để có năng lượng?)

Đáp án A. They look for coal (Dịch nghĩa: Họ tìm than)

Đáp án B. They gather fuel wood (Dịch nghĩa: Họ lấy củi)

Đáp án C. They look for oil (Dịch nghĩa: Họ tìm dầu)

Đáp án D. They use gas cookers (Dịch nghĩa: Họ sử dụng bếp ga)

Câu hỏi số 3: How long does it take to gather fuel wood in the countryside? (Thời gian để thu thập củi ở nông thôn là bao lâu?)

Đáp án A. Not much time (Dịch nghĩa: Không có nhiều thời gian)

Đáp án B. A lot of time (Dịch nghĩa: Nhiều thời gian)

Đáp án C. Very little time (Dịch nghĩa: Rất ít thời gian)

Đáp án D. Half an hour a day (Dịch nghĩa: Nửa giờ một ngày)

Câu hỏi số 4: According to the passage, what energy sources do poor people often use for fuel? (Theo đoạn văn, người nghèo thường sử dụng những nguồn năng lượng nào để làm chất đốt?)

Đáp án A. oil (Dịch nghĩa: dầu)

Đáp án B. wood (Dịch nghĩa: gỗ)

Đáp án C. nuclear energy (Dịch nghĩa: năng lượng hạt nhân)

Đáp án D. petrol (Dịch nghĩa: xăng dầu)

Câu hỏi số 5: What is the main use of biogas? (Công dụng chính của khí sinh học là gì?)

Đáp án A. It is used mainly for cooking and heating. (Dịch nghĩa: Nó được sử dụng chủ yếu để nấu ăn và sưởi ấm.)

Đáp án B. It is mainly used for lighting. (Dịch nghĩa: Nó được sử dụng chủ yếu để chiếu sáng)

Đáp án C. It is mainly used for operating. (Dịch nghĩa: )

Đáp án D. It is mainly used for producing in factories. (Dịch nghĩa: Nó được sử dụng chủ yếu để sản xuất trong các nhà máy)

Câu hỏi số 6: According to the passage, what is the most awful effect of using fuel wood? (Theo đoạn văn, tác hại của việc sử dụng củi là gì?)

Đáp án A. It causes indoor air pollution. (Dịch nghĩa: Nó gây ô nhiễm không khí trong nhà)

Đáp án B. It may cause fire. (Dịch nghĩa:  Nó có thể gây cháy)

Đáp án C. It damages their houses. (Dịch nghĩa: Nó làm hỏng nhà của họ)

Đáp án D. It affects the local scenery. (Dịch nghĩa: Nó ảnh hưởng đến cảnh quan địa phương)

Câu hỏi số 7: Why, according to the passage, is biogas introduced to poor people? (Theo đoạn văn, tại sao khí sinh học được sử dụng cho người nghèo?)

Đáp án A. Because it is easy to use (Dịch nghĩa: Vì nó dễ sử dụng)

Đáp án B. Because it is not harmful (Dịch nghĩa: Vì nó không có hại)

Đáp án C. Because they like it (Dịch nghĩa: Vì họ thích nó)

Đáp án D. Because it is the largest energy resources available in the countryside and cheap (Dịch nghĩa: Vì đây là nguồn năng lượng lớn nhất hiện có ở nông thôn và rẻ)

Câu hỏi số 8: What, according to the passage, are the main advantages of using biogas? (Theo đoạn văn, những ưu điểm chính của việc sử dụng khí sinh học là gì?)

Đáp án A. It is smoke-free. (Dịch nghĩa: Nó không khói)

Đáp án B. It costs almost nothing. (Dịch nghĩa: Nó hầu như không tốn kém gì)

Đáp án C. It is clean because it is smoke-free and costs almost nothing. (Dịch nghĩa: Nó sạch sẽ vì nó không khói và hầu như không tốn kém gì)

Đáp án D. It is clean (Dịch nghĩa: Nó sạch)

Câu hỏi số 9: The tendency to use renewable energy sources ____. (Xu hướng sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo ____.)

Đáp án A. goes up (Dịch nghĩa: đi lên)

Đáp án B. goes down (Dịch nghĩa: đi xuống)

Đáp án C. fluctuates (Dịch nghĩa: dao động)

Đáp án D. levels (Dịch nghĩa: mức)

Câu hỏi số 10: What, according to the passage, may be used as the environment-friendly energy sources/ (Theo đoạn văn, chất nào có thể được sử dụng làm nguồn năng lượng thân thiện với môi trường )

Đáp án A. Nuclear energy (Dịch nghĩa: Năng lượng hạt nhân)

Đáp án B. Coal (Dịch nghĩa: Than đá)

Đáp án C. Wind and sea energy (Dịch nghĩa: Năng lượng gió và biển)

Đáp án D. Oil (Dịch nghĩa: Dầu mỏ)

THAM KHẢO THÊM: The rate of students in high schools is said to increases sharply this year

Related Articles

Back to top button